วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เน้นคุณธรรมนำความรู้ คู่ชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ
๑. สร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา
๓. จัดส่งเสริม สนับสนุนประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๕. ส่งเสริมด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสในการศึกษาต่ออย่างทั่วถึงเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
๓. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. สถานศึกษาใช้ ICT ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s